Pozew o rozwód - jak napisać, co powinien zawierać i gdzie go złożyć?

Pozew o rozwód - jak napisać, co powinien zawierać i gdzie go złożyć?

Pozew o rozwód, nazywany często (lecz błędnie) wnioskiem o rozwód, jest pismem procesowym, które wyróżnia się wieloma szczególnymi cechami. Jedną z najważniejszych kwestii podczas sporządzania pozwu o rozwód jest zachowanie jego wymogów formalnych. Jakiekolwiek błędy mogą doprowadzić do tego, że pozew zostanie odrzucony przez sąd, który nie nada biegu sprawie. 

Jak napisać pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

Pozew o rozwód jest wymaganym pismem sądowym do rozpoczęcia sprawy rozwodowej. Pismo musi spełniać odpowiednie wymogi formalne, takie jak:

Właściwie oznaczony sąd

W sprawach o rozwód właściwy jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Oznaczenie stron

W postępowaniu rozwodowym występują dwie strony zwane powodem i pozwanym. Powodem jest małżonek, który wnosi pozew, natomiast pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść.

Określając strony postępowania powód musi podać swoje imię, nazwisko, adres oraz PESEL, a w przypadku pozwanego wystarczające jest podanie jego imienia, nazwiska oraz adresu (PESEL nie jest wymagany).

Oznaczenie pisma

Pismo należy zatytułować jako „pozew o rozwód”.

Przedstawienie żądania pozwu

Istotną kwestią jest sprecyzowanie żądania powoda, przede wszystkim należy wskazać czy rozwód ma zostać orzeczony z orzekaniem o winie, czy bez jej orzekania.

Należy również pamiętać, że jeżeli powód chce powołać świadków, powinien wnieść o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, jednocześnie wskazując ich imiona, nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania. Należy również przytoczyć okoliczności, na które świadkowie mają być przesłuchani.

Uzasadnienie pozwu

Nieodzownym elementem pozwu o rozwód jest jego uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny z powodu których nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Co więcej, można również wskazać dowody z dokumentów i zeznań świadków, celem potwierdzenia, iż rzeczywiście jest on trwały i zupełny. Należy również opisać sytuację majątkową małżonków. W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, powód winien wskazać ich liczbę, wiek i płeć. W razie ubiegania się o alimenty na małoletnie dzieci, należy przedstawić ich potrzeby.

Pozew rozwodowy – ile kosztuje opłata sądowa

Samo wniesienie pozwu o rozwód nie jest wystarczające, ponieważ uprzednio należy uiścić stałą opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Ponadto, trzeba pamiętać, że opłata od pozwu to niejedyny wydatek podczas postępowania rozwodowego, należą do nich również między innymi: wynagrodzenie pełnomocnika czy koszty dojazd do sądu.

Co więcej, do pozwu o rozwód należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej albo wniosek o zwolnienie od kosztów i opłat sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątkowym oraz dochodach i źródłach utrzymania.

Pozew o rozwód – wzór

Nietrudno znaleźć w Internecie bezpłatne wzory pozwu o rozwód, które są nagminnie wykorzystywane przez osoby , które nie decydują się na pomoc profesjonalnego adwokata. Trzeba jednak pamiętać, że wzór pozwu o rozwód zawiera tylko podstawowe elementy, wymagane prawnie, jednakże specyficzne okoliczności danej sprawy mogą nie pokryć się ze wzorem.

Z tego właśnie względu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby wnieść pozew o rozwód pozbawiony braków lub błędów formalnych, poprawny pod względem prawnym i dopasowany do konkretnego przypadku. Jak zostało to wspomniane na samym początku, pozew o rozwód bywa niekiedy błędnie określany mianem „wniosku o rozwód” – choć dla powoda nazwa pisma nie ma większego znaczenia, to z prawnego punktu widzenia, poprawna nazwa to „pozew”.

Rozwód – rozkład pożycia małżeńskiego

Orzeczenie rozwodu może nastąpić, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki. Oznacza to, że rozwodu może żądać każdy z małżonków, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego ma miejsce w przypadku, gdy ustały łączące małżonków więzi: fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Natomiast trwałość oznacza brak przesłanek sugerujących możliwy powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Jednakże rozwód nie jest dopuszczalny, pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków, jeśli w jego konsekwencji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód bez orzekania o winie

Sąd orzekając rozwód, co do zasady, stwierdza w wyroku rozwodowym winę za rozkład pożycia małżeńskiego, wskazując winę jednego lub obu małżonków. Jednakże sąd może odstąpić od orzekania o winie w przypadku zgodnych żądań małżonków. Rozwód bez orzekania o winie, nie jest jednoznaczny z zaniechaniem badania przez sąd przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, ponieważ jest to nieodzowne dla ustalenia, czy zachodzą okoliczności uzasadniające rozwód.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód może zostać orzeczony z winy jednego lub obojgu małżonków. Konsekwencje ustalenia rozwodu z orzeczeniem o winie, są niezwykle istotne, ponieważ rozstrzygnięcie o winie lub jego brak ma charakter ostateczny, a to oznacza, że małżonkowie nie będą mogli już dochodzić jego rozstrzygania w innych postępowaniach sądowych.

Orzeczenie o rozwodzie jest niedopuszczalne w przypadku, gdy o rozwód wnosi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jednakże od tej zasady istnieją dwa wyjątki:

  • orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, jeśli drugi małżonek wyrazi na to zgodę.
  • odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. gdy małżonek winny rozkładu pożycia jest uzależniony od alkoholu).

Wina rozkładu pożycia – dlaczego jej ustalenie jest ważne?

Ustalenie takie może mieć wpływ na orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Oczywiście samo przez się nie powoduje zawieszenia, ograniczenia czy nawet pozbawienia małżonka władzy rodzicielskiej. Warto jednak pamiętać, że stwierdzenie winy małżonka wiąże się ze zbadaniem przez sąd, czy małżonek po rozwodzie będzie należycie sprawował przysługującą mu władzę rodzicielską oraz dbał należycie o dobro dziecka.

Ustalenie to może mieć również wpływ na alimentację między byłymi małżonkami. Małżonek niewinny rozpadu małżeństwa może żądać od swojego byłego winnego małżonka alimentów. Natomiast małżonek uznany za wyłącznie winnego, nie może żądać od swojego byłego niewinnego współmałżonka alimentów. Małżonek niewinny może wystąpić z takim żądaniem, jeśli rozwód spowodował pogorszenie jego sytuacji materialnej, nawet jeśli nie znajduje się on w stanie niedostatku.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie okręgowym, jednak można go również dostarczyć do sądu za pomocą poczty. Ważne jest aby złożyć odpowiednią ilość egzemplarzy, po jednym dla sądu oraz pozwanego. Każda kopia powinna zawierać komplet załączników. W przypadku złożenia pozwu w biurze podawczym sądu, na kopii przeznaczonej dla powoda, pracownik poświadcza złożenie pozwu.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

W pozwie należy określić sąd, do którego wnosi się pozew. Jak złożyć pozew rozwodowy? Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy – właściwy jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozew o rozwód – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii?

Posiadamy bogate doświadczenie, od wielu lat z powodzeniem świadcząc pomoc w sprawach rozwodowych i rodzinnych. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania zawsze mając na uwadze ich dobro i interes. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej taktyki procesowej, a bogata wiedza zdobyta na salach sądowych pozwala nam na znalezienie rozwiązania również w najtrudniejszych problemach prawnych. To szczególnie ważne w sprawach rozwodowych, w których istotne jest uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia w zakres winy, opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów.

Czytaj też: Podział majątku po rozwodzie – jak wygląda podział majątku wspólnego i mieszkania?