Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko

Chcesz złożyć pozew o alimenty? Sprawdź, jakie musisz przygotować dokumenty, co trzeba napisać w pozwie oraz jak wygląda odpowiadanie uzasadnienie.

Sprawa o alimenty jest zazwyczaj związana z rozwodem między rodzicami dziecka. Ale o alimenty wnioskuje głównie rodzic dziecka, który od jego narodzin samotnie je wychowuje i sprawuje nad nim opiekę. Alimenty to rodzaj obowiązkowego świadczenia, który nakłada na rodzica konieczność dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Tzw. obowiązek alimentacyjny, jest uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zgodnie z art. 128 kodeksu obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) spoczywa na krewnych w linii prostej (w praktyce: rodzicach, dziadkach) oraz rodzeństwie.

Natomiast treść art. 133 wskazuje, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wniosek o alimenty?

Niekiedy pozew o alimenty bywa błędnie określany mianem „wniosku o alimenty” czy też „pisma o alimenty”, ale dla powoda (wnoszącego o zasądzenie alimentów na jego rzecz) nie ma to większego znaczenia, choć należy zaznaczyć, że z prawnego punktu widzenia, poprawna nazwa to „pozew”.

Aby poprawnie napisać pozew o alimenty, warto skorzystać z pomocy adwokata, który dzięki swojej wiedzy i zdobytym doświadczeniu, sporządzi pozew o alimenty pozbawiony błędów i idealnie „skrojony” na potrzeby konkretnej sprawy.

Jak napisać pozew o alimenty, aby sąd uznał roszczenie za uzasadnione?

W pozwie o alimenty muszą znaleźć się podstawowe informacje dotyczące powoda oraz pozwanego. Klienci często pytają jak poprawnie oznaczyć powoda i pozwanego? W celu odpowiedzi na to pytanie najłatwiej posłużyć się przykładem.

Katarzyna M. ma 9-letnią córeczkę Maję K., której ojcem jest Arkadiusz K. Katarzyna  i Arkadiusz byli parą przez 10 lat, jednak ich drogi się rozeszły i Arkadiusz wyprowadził się od swojej partnerki i córki. Dotychczas Arkadiusz dobrowolnie łożył na utrzymanie córki, jednak po wyprowadzce, jego kontakt z córką się pogorszył, a po pewnym czasie Arkadiusz w ogóle zaprzestał kontaktów z córką i płacenia alimentów. W tej sytuacji Katarzyna M. postanowiła wystąpić do sądu o alimenty na dziecko – ich wspólną córkę Maję, która będzie powodem. Małoletnia córka (powód) zastępowana będzie przez matkę – przedstawicielkę ustawową, która może ustanowić reprezentującego ją adwokata, z kolei pozwanym będzie były partner Arkadiusz.

Na wstępie należy oznaczyć strony postępowania poprzez podanie podstawowych danych, takich jak:

  • imię i nazwisko powoda, jego adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz numer PESEL. Gdy dziecko jest małoletnie (tzn. nie ukończyło 18. roku życia) w jego imieniu pozew składa opiekun prawny (najczęściej jest nim rodzic, który działo jako przedstawiciel ustawowy). Zatem należy podać dane osobowe oraz adres zamieszkania i adres do korespondencji opiekuna prawnego powoda;
  • imię i nazwisko pozwanego, jego adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Pozwanym jest drugi z rodziców, który nie spełnia ciążących na nim obowiązków względem dziecka lub oboje rodziców. Zatem stroną pozwaną może być zarówno ojciec, matka, jak i oboje rodziców.

W pozwie o alimenty należy wskazać roszczenie względem pozwanego, tzn. należy określić wysokość żądanych alimentów oraz termin, w jakim alimenty mają być wypłacane.

Pani Katarzyna obawia się jednak, że ojciec dziecka nie będzie płacił alimentów w zakreślonym terminie. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

W pozwie o alimenty Pani Katarzyna może wskazać, że w przypadku opóźnień w płatnościach należy doliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. Pani Katarzyna może złożyć również wniosek o zabezpieczenie alimentów – w ten sposób jeszcze przed właściwą rozprawą, na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron). Sąd zasądzi kwotę, którą pozwany będzie musiał płacić przez czas trwania postępowania.

Dodatkowo Pani Katarzyna może również np. wnieść o zasądzenie od ojca dziecka kosztów procesu, wezwać wskazanych przez siebie świadków lub wnieść o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

W pierwszej kolejności należy przedstawić sytuację rodzinną stron uczestniczących w postępowaniu, tzn. kiedy urodziło się dziecko, od kiedy strona pozwana nie płaci na utrzymanie dziecka. Do pozwu  należy dołączyć również odpis aktu urodzenia dziecka.

Natomiast, wspomniana wcześniej – Pani Katarzyna, musi przedstawić odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, ponieważ jej córka Maja pochodzi ze związku pozamałżeńskiego (Katarzyna i Arkadiusz nie byli małżeństwem). Jednak gdy dziecko urodziło się ze związku małżeńskiego – wystarczy odpis skrócony.

W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy również wskazać potrzeby osoby uprawnionej – czyli dziecka oraz możliwości zobowiązanego – rodzica.

W wyroku z dnia 25 marca 1985 roku, w sprawie o sygn. akt III CRN 341/84, Sąd Najwyższy stwierdził, że „pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, w szczególności przy ustalaniu wysokości alimentów przez sąd. Odmienny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, obowiązującej także w sprawach alimentacyjnych”.

Z tego względu w uzasadnieniu wniosku o alimenty należy przedstawić sytuację materialną niepłacącego rodzica, jego możliwości finansowe oraz źródła dochodów. Ponadto należy wskazać potrzeby dziecka oraz wysokość dochodów rodzica, który dziecko utrzymuje i wychowuje. Wszystkie wskazane powyżej okoliczności należy poprzeć odpowiednimi dokumentami, np. zaświadczeniami czy rachunkami.

Aby pozew o alimenty był skuteczny, niewątpliwie powinien zostać odpowiednio sformułowany, należycie uzasadniony, a nadto być pozbawiony wszelkich braków. Z tego względu warto zlecić jego napisanie doświadczonej kancelarii adwokackiej, która w rzetelny sposób zajmie się sprawą i pomoże w uzyskaniu alimentów.

Wysokość alimentów na dziecko – ile powinny wynosić alimenty?

Na wysokość alimentów na dziecko składają się dwa czynniki:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  • możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Możliwości zarobkowe i majątkowe” to nie tylko rzeczywiście uzyskiwane dochody, ale także zarobki i dochody, które pozwany powinien i może uzyskiwać. Możliwości majątkowe i zarobkowe zależą, w szczególności od takich czynników jak wiek, stan majątku, stan zdrowia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka należą w szczególności koszty związane z: wyżywieniem, korzystaniem z mediów (takich jak: woda, prąd, gaz, internet, telefon, telewizja), edukacją, ochroną zdrowia, leczeniem, wypoczynkiem, rozrywką.

Występując z pozwem o alimenty należy zatem wskazać dowody dokumentujące ponoszone na dziecko wydatki oraz wysokość dochodów rodzica, który wychowuje i utrzymuje dziecko, a w miarę możliwości – również dochody rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Należy przy tym podkreślić, że każda sprawa jest w swych okolicznościach indywidualna i wyjątkowa. Nie sposób zatem przewidzieć z góry wysokości alimentów na dziecko, może to być kwota 400 zł, jak również 800 zł lub wyższa. Duży wpływ na wysokość zasądzonych alimentów ma prawidłowo sporządzony pozew o alimenty wraz z szczegółowym uzasadnieniem wysokości dochodzonego roszczenia.

Jak założyć sprawę o alimenty? Gdzie należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew należy rozpocząć od wskazania właściwego sądu rejonowego. Pozew o alimenty można wnieść do sądu rejonowego właściwego zarówno ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego (dziecka) lub pozwanego (rodzica).

Jacek B. mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Razem z Jolantą J. posiadają małoletniego syna Przemysława.  Jolanta J. wraz z dzieckiem mieszkają w Tomaszowie Mazowieckim. Zatem Jolanta B. może wnieść pozew o alimenty do:

  • Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich – według miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka Przemysława
  • Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich – według miejsca zamieszkania pozwanego Jacka B.

Pozew o alimenty – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii?

Kancelaria adwokacka Damiana Kuchty posiada bogate doświadczenie, od wielu lat z powodzeniem świadcząc pomoc w sprawach alimentacyjnych i rozwodowych. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania zawsze mając na uwadze ich dobro i interes. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej taktyki procesowej, a bogata wiedza zdobyta na salach sądowych pozwala nam na znalezienie rozwiązania również w najtrudniejszych problemach prawnych. To szczególnie ważne w sprawach o alimenty, w których istotne jest uzyskanie odpowiedniego świadczenia alimentacyjnego.