Podział majątku po rozwodzie – jak wygląda podział majątku wspólnego i mieszkania?

Podział majątku po rozwodzie – jak wygląda podział majątku wspólnego i mieszkania?

Podział majątku po rozwodzie pomiędzy niedawnymi małżonkami należy do niełatwych spraw i zazwyczaj trwa bardzo długo. Przeczytaj, jak należy przeprowadzić taką sprawę, czy na podział majątku ma wpływ: orzeczenie o winie lub intercyza, jak przygotować wniosek o podział majątku wspólnego i jakie są możliwości podziału domu lub mieszkania.

Podział majątku a rozwód

Podział majątku może nastąpić przed rozwodem, w trakcie rozwodu lub po rozwodzie, przy czym praktyka pokazuje, że najczęściej do podziału majątku wspólnego dochodzi już między byłymi małżonkami, a więc po rozwodzie.

Przede wszystkim należy wskazać, że w sprawie o podział majątku nieoceniona może okazać się pomoc adwokata. Nasza kancelaria adwokacka z powodzeniem reprezentowała Klientów w wielu, również tych najtrudniejszych, sprawach o podział majątku uzyskując korzystne rozstrzygnięcia i chroniąc interesy Klientów. Doświadczenie zdobyte na sali sądowej pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie, które umożliwi uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia końcowego.

Podział majątku a orzekanie o winie

Czy rozwód z orzekaniem o winie ma wpływ na podział majątku wspólnego małżonków? Dla podziału majątku wspólnego kwestia orzeczonej winy nie ma znaczenia.

Jeżeli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków – to nie oznacza, że małżonek winny uzyska niekorzystne rozstrzygnięcie przy podziale majątku. Podobnie nie można wykluczyć, że małżonek winny rozkładowi pożycia w większym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego niż małżonek niewinny. Tak więc, wina w żaden sposób nie wpływa wprost na ustalenie udziałów małżonków w postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenie majątku.

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że została zawarta pomiędzy nimi intercyza, która stanowi o innym podziale udziałów. Jednakże każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynił się do powstania wspólnego majątku.

Artykuł 43 § 2 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstanie tego majątku”. Kodeks wskazuje zatem na dwie okoliczności, które muszą wystąpić łącznie, aby mówić o skutecznym ustalaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Po pierwsze są to ważne powody, a po drugie stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Przyczynienie się musi być wynikiem działań, które prowadzą bezpośrednio do powiększenia majątku wspólnego, a także działań, które stanowią całokształt starań dla dobra rodziny i zaspokojenia ich potrzeb.

Ponadto we wniosku o podział majątku wspólnego najważniejsze jest określenie:

  • składników majątku wspólnego podlegających podziałowi,
  • wartości tego majątku – ze wskazaniem ile każdy ze składników jest warty
  • spłaty między małżonkami (kto kogo spłaca i w jaki sposób).

Należy wskazać, że przedmiotem podziału może być tylko majątek wspólny małżonków, a więc nie będzie nim objęty majątek osobisty każdego z małżonków. Zatem przedmiotem podziału będą wyłącznie te przedmioty, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa przez oboje z nich lub każde z osobna.

Ponadto, małżonek zobowiązany jest do zwrotu swojemu mężowi lub żonie nakładów dokonanych z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Takiemu samemu rozliczeniu będę podlegały nakłady poczynione z majątków osobistych na majątek wspólny małżonków.

Podział majątku po rozwodzie wzór

W Internecie można znaleźć wzory wniosku o podział majątku po rozwodzie, które często wykorzystywane są przez osoby niedecydujące się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, że prezentowane wzory zawierają tylko podstawowe elementy, jednakże specyficzne okoliczności danej sprawy często wykraczają poza ramy określone przez wzór.

Z tego właśnie względu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby wnieść wniosek pozbawiony braków i dopasowany do konkretnego przypadku. Co więcej, wniosek o podział majątku po rozwodzie bywa niekiedy nazywany „pozwem o podział majątku”. Choć dla wnoszącego, nazwa pisma nie ma większego znaczenia, to z punktu widzenia prawa „pozew o podział majątku” – jest określeniem nieprawidłowym.

Podział mieszkania po rozwodzie

W przypadku podziału nieruchomości po rozwodzie (domu, mieszkania, nieruchomości gruntowej) konieczne jest przedłożenie odpisu z księgi wieczystej. Ponadto należy również wskazać wartość rynkową nieruchomości. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy małżonkowie nie zgadzają się co do wartości mieszkania, wówczas zostaje ono wycenione przez biegłego powołanego w sprawie o podział majątku.

Podziału nieruchomości po rozwodzie można dokonać na trzy sposoby. Należy podkreślić, że w przypadku podziału domu lub mieszkania również nie ma znaczenia czy któreś z małżonków jest winne rozkładu pożycia.

Podział mieszkania po rozwodzenie można przeprowadzić na 3 sposoby:

  1. W przypadku domu, można w nim wydzielić dwie części, co wiąże się z wyodrębnieniem osobnego wejścia, a często przebudową nieruchomości. Takie rozwiązanie jest rzadko stosowane w przypadku mieszkania, ponieważ należałoby wówczas z jednego mieszkania wyodrębnić dwa samodzielne lokale mieszkalne.
  2. Dom lub mieszkanie można przyznać jednemu z małżonków, wówczas małżonek, który zostanie jedynym właścicielem jest zobowiązany do spłaty drugiego małżonka. Spłata może zostać dokonana jednorazowo w całości lub rozłożona na raty.
  3. Nieruchomość można sprzedać, a kwotę uzyskaną ze sprzedaży podzielić między byłych małżonków. Taka sytuacja pojawia się najczęściej, gdy żaden z małżonków nie byłby w stanie spłacić drugiego.

Podział majątku a rozdzielność majątkowa

Choć terminy: „podział majątku” i „rozdzielność majątkowa” brzmią bardzo podobne, to jednak dotyczą zupełnie innych kwestii. Najczęściej występującym stanem majątkowym w małżeństwie jest wspólność majątkowa (istnieje tylko w czasie trwania małżeństwa). Natomiast rozdzielność majątkowa stanowi jej przeciwieństwo, a z chwilą jej ustanowienia przestaje istnieć majątek wspólny małżonków, są już tylko majątki męża i żony.

Przyczyną ustania rozdzielności majątkowej może być zawarcie intercyzy (umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej), separacja, rozwód, jak również orzeczenie sądu ustanawiające rozdzielność.

Podział majątku – mówiąc wprost – odnosi się do kwestii rozdzielenia między małżonkami lub byłymi małżonkami ich wspólnego dorobku, który wypracowali w czasie trwania wspólności majątkowej. Najpierw należy więc uzyskać rozdzielność majątkową, aby później móc dokonać podziału majątku wspólnego.

Ile trwa podział majątku?

Sprawy z zakresu podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami należą  niewątpliwie do spraw trudnych. Zazwyczaj trwają długo (czasami nawet kilka lat), ponieważ  wymagają szczegółowo opisanego zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów.

Z tego względu przed podjęciem decyzji, jakie składniki majątkowe należy zgłaszać do podziału – warto skonsultować się z adwokatem, który wskaże jaki wybrać sposób podziału i rozliczeń między byłymi małżonkami, jakie zgłaszać żądania, jak rozliczać nakłady i wydatki na majątek wspólny oraz majątek osobisty małżonków.

Podział majątku po rozwodzie – koszty oraz cena adwokata

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej – zgodnie z art. 38 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podlega stałej opłacie w wysokości 1000 złotych. Jednakże zgodnie z ustępem 2 tego przepisu, jeśli małżonkowie przedstawią wspólny zgodny projekt podziału tego majątku, wówczas opłata od wniosku jest niższa i wynosi 300 złotych.

Wynagrodzenie adwokata zajmującego się sprawą o podział majątku jest uzależnione od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy. Sprawdź cennik usług prawniczych obowiązujący w naszej kancelarii.

Czytaj też: Pozew o rozwód – jak napisać, co powinien zawierać i gdzie go złożyć?