Jaka kara grozi za posiadanie lub handel narkotykami?

Jaka kara grozi za posiadanie lub handel narkotykami?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje odpowiedzialność karną za posiadanie, handel i przemyt narkotyków. Sprawdź, co grozi za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków lub narkotyków w znacznej ilości i dlaczego w sprawach o narkotyki warto skorzystać z pomocy adwokata.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii obowiązuje od 4 października 2005 roku. Od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Ostania zmiana weszła w życie 21 sierpnia 2018 r.

Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną nie tylko za wytwarzanie i rozpowszechnianie narkotyków, ale również ich posiadanie. Ponadto ustawodawca wskazał na 4 główne grupy substancji psychoaktywnych, dzieląc je na:

  • środki odurzające,
  • substancje psychotropowe,
  • nowe substancje psychoaktywne,
  • środki zastępcze.

Nowe przepisy przyznały kompetencję Ministerstwu Zdrowia dopisywania do listy substancji psychoaktywnych, nowych środków, co stanowi duże ułatwienie w zakresie aktualizacji substancji niedozwolonych. Praktyka pokazuje,  że posiadanie nawet bardzo niewielkiej ilości narkotyków powoduje wszczęcie postępowania karnego. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata, który zminimalizuje skutki ewentualnych kar oraz uchroni zatrzymanego przed wieloma negatywnymi konsekwencjami wszczętego postępowania.

Przestępstwa narkotykowe kodeks karny

Kodeks karny nie reguluje szczegółowo kwestii przestępstw narkotykowych. To zadanie zostało powierzone ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: u.o.p.n.).  Warto wiedzieć, iż art. 62 u.o.p.n. przewiduje odpowiedzialność karną już za samo posiadanie narkotyków – to przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W sytuacji posiadania większych ilości zastosowanie będzie miał art. 62 ust.2  u.o.p.n., który stanowi, iż  w przypadkach posiadania znacznej ilości narkotyków – kara może zostać wymierzona do 10 lat. Zgodnie z art. 62 ust. 3 u.o.p.n. “w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Kara za posiadanie narkotyków

W przypadku przestępstw narkotykowych rodzaj i wysokość kary zależy od określonego zachowania (czy jest to posiadanie, udzielanie narkotyków, ich przewóz lub wywóz) a także ilości narkotyków. Ustawodawca wyróżnił:

  • typ podstawowy – posiadanie narkotyków;
  • typ kwalifikowany – posiadanie znacznej ilości narkotyków
  • typ uprzywilejowany – wypadek mniejszej wagi.

Kary za przestępstwa narkotykowe są zróżnicowane i tak np. za posiadanie niewielkiej ilości marihuany, sąd może orzec np. karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jednak w sytuacji skazania  za posiadanie znacznej ilości marihuany, zwłaszcza przy uprzedniej karalności, można spodziewać się bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Marihuana należy do tzw. narkotyków „miękkich”, w odróżnieniu od narkotyków „twardych” za które orzeczone kary są z reguły surowsze. W przypadku pomocy doświadczonego adwokata wspomniane kary mogą być oczywiście znacznie mniejsze.

Warto również wrócić uwagę na orzecznictwo które przyjmuje, że znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób. (np. wyrok SN z 7 maja 2013 r., III KK 25/13). Na stopień społecznej szkodliwości, a przez to na wymiar kary będą wpływały zarówno rodzaj przewożonych środków odurzających, jak i cel ich przeznaczenia (np. na własne potrzeby) oraz ich wartość.

Przedstawiona interpretacja „znacznej ilości narkotyków” jest poglądem dominującym, choć w ostatnim czasie zdarzały się również odmienne interpretacje, w szczególności w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, jak również w innych składach Sądu Najwyższego. Natomiast typ uprzywilejowany – wypadek mniejszej wagi będzie najczęściej kojarzony z posiadaniem narkotyków na własny użytek (np. kilka gram narkotyku). W tym przypadku sąd również weźmie pod uwagę rodzaj posiadanego środka odurzającego i okoliczności podmiotowe czynu.

Kara za posiadanie marihuany

Najwięcej zapytań wśród klientów naszej kancelarii adwokackiej, dotyczy wysokości kary za posiadanie marihuany. Kary za posiadanie marihuany nie zostały określone w sposób odrębny. Odnosi się do nich art. 61 u.o.p.n. a zatem znajdą również zastosowanie przepisy o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za znaczne ilości posiadania narkotyków, ale też o możliwości orzeczenia grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Co istotne art. 62a u.o.p.n. przewiduje możliwość umorzenia postępowania również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Ustawa niestety nie wskazuje żadnej wartości, która odpowiadałaby znacznej ilości narkotyków. Jednakże ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy.

W sytuacji posiadania niewielkiej ilości marihuany (do kilku gram) istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego, choć w tej sytuacji istotna będzie uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne.

Kary za posiadanie kilku lub kilkunastu porcji marihuany kształtują się zazwyczaj od kilku miesięcy do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

W sytuacji posiadania znacznej ilości marihuany sąd może orzec karę bezwzględną pozbawienia wolności, której wysokość będzie uzależniona w znacznej mierze od ilości narkotyku, okoliczności sprawy czy uprzedniej karalności.

Natomiast jazda samochodem po użyciu narkotyków jest zagrożona karą do 3 lat więzienia. Dodatkowo na minimum 3 lata wydawany jest też zakaz prowadzania pojazdów.

Kara za handel narkotykami

Handel narkotykami został uregulowany w art. 59 u.o.p.n. Definiowany jest jako zachowanie przestępcze, podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej polegające na:

  • udzielaniu innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub dopalaczy;
  • ułatwianiu użycia
  • nakłanianiu do użycia takiego środka lub substancji.

W praktyce często można spotkać się z pytaniem o wyroki za handel marihuaną. Przede wszystkim należy podkreślić, iż oskarżenie o handlu narkotykami w przeciwieństwie do udostępnia narkotyku określonego w art. 58 u.o.p.n., niesie za sobą zagrożenie surowszą karą – od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprzedaż narkotyków małoletniemu (osobie, która nie ukończyła 18 lat) powoduje, że sprawca podlega karze pozbawienia wolności nie krótszej niż 3 lata. Łagodniejszej odpowiedzialności podlega sprawca wypadku mniejszej wagi – sąd może skazać go na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za handel narkotykami możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Należy jednak pamiętać, że tzw. zawiasy za handel narkotykami dotyczą wyłącznie kar pozbawienia wolności do 1 roku.

Kara za przemyt narkotyków

Na sądowych wokandach coraz częściej można spotkać również postępowania o czyny z art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zabronione karą do 5 lat pozbawienia wolności i karą grzywny jest przywóz, wywóz jak również wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa substancji psychotropowych lub słomy makowej. Opisane zachowania w języku potocznym bardzo często określane są mianem przemytu.

Co istotne, jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość substancji albo czyny zostały popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega karze grzywny i pozbawienia wolności od lat 3. W tej sytuacji szczególnie istotne jest skorzystanie z pomocy adwokata, który zweryfikuje ilości narkotyków przypisywane oskarżonemu, ustali najkorzystniejszą taktykę procesową oraz umożliwi uzyskanie łagodnej kary.

Adwokat od spraw narkotykowych

Ilość spraw narkotykowych w sądach w dalszym ciągu jest bardzo duża. W tego rodzaju postępowaniu warto skorzystać z pomocy adwokata –  jak najszybciej, ponieważ jak się okazuje to działania podjęte w początkowej fazie mają największy wpływ na przebieg postępowania karnego. Bardzo istotna jest już pomoc w przesłuchaniach prowadzonych przez prokuraturę lub przez policję – adwokat oceni czy korzystniejsza będzie współpraca z organami ściągania czy też przyjęcie innej taktyki procesowej.

Wszystkim osobom, podejrzewanym o przestępstwa narkotykowe lub zatrzymanym za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, oferujemy pomoc prawną. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.